АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Образув.дела по Изб.кодекс
Актове по Изборния кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
Връзки с други институции
За гр.Враца
 Административен съд Враца    Декларации  
 Декларации по чл.12 точка 2 зпрк
Untitled Document

Публичен регистър на Административен съд – Враца

за лицата подали декларации за имущество и интереси и декларации за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите по чл. 35, ал.1 т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

 

Инициали на трите имена
на съдебния служител

Списък на лицата подали декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ 

Списък на лицата подали декларации за промяна в декларирани обстоятелства в декларациите по от чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Вх.№ и дата на подаване на декларацията

Контролно число

 

Вх.№ и дата на подаване на декларацията

Контролно число

 

Г.К.М. – част интереси

1/17.05.2018 г.

С7А10140

31/17.07.2018

5BF159EB

преглед

М. Г. Л.  – част  интереси

2/17.05. 2018 г.

ЗС39910С

 

 

 

М. И. Л. –  част  интереси

3/17.05. 2018 г.

А1D80957

 

 

 

С. Л. Б. – част  интереси

4/17.05. 2018 г.

009ЕD22B

 

 

 

П. И. Н. –  част  интереси

5/17.05. 2018 г.

17BC257A

 

 

 

М. Ц. А. –  част  интереси

6/17.05. 2018 г.

35BD61F8

 

 

 

С. С. М. – част  интереси

7/17.05. 2018 г.

FFF789B0

 

 

 

П. Ц. К. – част  интереси

8/17.05. 2018 г.

B1F7801B

 

 

 

Т. И. И. – част  интереси

9/17.05. 2018 г.

18F382A7

 

 

 

Ж. Ч. М. – част  интереси

10/17.05. 2018 г.

C92F0B58

 

 

 

С. Б. Ц. –  част  интереси

11/17.05. 2018 г.

FE98D8A6

 

 

 

Д. А. В. – част  интереси

12/17.05. 2018 г.

03B0C619

 

 

 

Д. Г. М. –  част  интереси

13/17.05. 2018 г.

B19F85CE

 

 

 

Ц. Л. П. – част  интереси

14/18.05. 2018 г.

56801ВD0

 

 

 

П. Х. И. – част  интереси

15/18.05. 2018 г.

1F21AE3C

 

 

 

М. Ц. А. – част имущество

16/30.05.2018 г.

24B10FF4

       

П. И. Н. –  част  имущество

17/01.06.2018 г.

B4D7EAB4

       

С. Л. Б. – част  имущество

18/01.06.2018 г.

D135B5C3

       

Ц. Л. П. – част  имущество

19/04.06.2018 г.

ECB864AC

       

П. Х. И. – част  имущество

20/04.06.2018 г.

948617CE

       

Г.К.М. – част имущество

21/05.06.2018 г.

56A7F28C

       

С. Б. Ц.– част  имущество

22/05.06.2018 г.

2С1Е15А7

       

Д. А. В. – част  имущество

23/05.06.2018 г.

411523DС

       

Д. Г. М. –  част  имущество

24/05.06.2018 г.

0А0СF6EA

       

С. С. М. – част  имущество

25/05.06.2018 г.

C6D24211

       

Т. И. И. – част  имущество

26/05.06.2018 г.

81063687

       

П. Ц. К. – част  имущество

27/05.06.2018 г.

78B0043A

       

Ж. Ч. М. – част  имущество

28/05.06.2018 г.

4AD9051E

       

М. Г. Л.  – част  имущество

29/05.06.2018 г.

431BDA96

       

М. И. Л. – част  имущество

30/07.06.2018 г.

7FA61D64

       

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВРАЦА

 

за лицата подали декларации за несъвместимост и декларации за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост  по чл. 35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

 

Инициали на
трите имена на съдебния
служител

Списък на лицата подали Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Част I

 Списък на лицата подали Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1 от чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Част II

Вх.№ и дата на подаване на декларация за несъвместимост

 

Вх.№ и дата на подаване на декларация за промяна
в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост

 

Г. К. М.

1/15.05.2018 г

 

 

М. Г. Л.

2/15.05.2018 г

 

 

Д. А. В.

3/15.05.2018 г

 

 

Д. Г. М.

4/15.05.2018 г

 

 

М. И. Л.

5/15.05.2018 г

 

 

С. Л. Б.

6/15.05.2018 г

 

 

П. И. Н.

7/15.05.2018 г

 

 

М. Ц. А.

8/15.05.2018 г

 

 

П. Ц. К.

9/15.05.2018 г

 

 

Т. И. И.

10/15.05.2018 г

 

 

Ж. Ч. М.

11/15.05.2018 г

 

 

С. С. М.

12/15.05.2018 г

 

 

С. Б. Ц.

13/15.05.2018 г

 

 

Ц. Л. П.

14/15.05.2018 г

 

 

П. Х. И.

15/15.05.2018 г

 

 

 

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР