АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
За гр.Враца
 Административен съд Враца    Пропускателен режим  
 Пропускателен режим в АС-Враца 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 Съдиите и администрацията

в Административен съд Враца сме убедени, че Вие :

 

----------Водени от желанието да улесните работата на съда, изразявайки уважението си към съдебната институция, и на основание собственото си възпитание и култура,

 При посещението си в Административен съд Враца Вие:

--------------------•  Идвате в прилично облекло; 

--------------------•  Изключвате мобилните си телефони;

--------------------•  Изхвърляте дъвките; 

--------------------•  Използвате кошчетата за изхвърляне на отпадъци;

--------------------•  Не се появявате в нетрезво състояние;

--------------------•  Не закъснявате за съдебното заседание и не влизате в  заседателната зала, след като делото е започнало;

--------------------•  Не вдигате скандали на служителите;

--------------------•  Сте готови да съдействате за съдопроизводството,  

-----------за което Ви благодарим!

 

 ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА

 

-----Сградата на Административен съд Враца се охранява от служители на Областно звено "Охрана" -  към Министерство на правосъдието. Предоставяме на Вашето внимание извадка от глава II на утвърдените правила на Министерство на правосъдието за вътрешния ред, пропускателния режим  и сигурността в съдебните сгради и обекти.

----------9. В сградата на Административен съд Враца се допускат служебни лица и граждани  след удостоверяване на самоличността им. Самоличността им се удостоверява, както следва:

----------9.2. Съдии, прокурори и съдебни служители, работещи в сградата на съда се допускат в нея срещу представяне на служебна карта или пропуск по образец, издаден от съответната съдебна институция.

----------9.3. Адвокатите – със заверена за годината адвокатска карта по образец.

----------9.4. Журналистите – след представяне на валидна журналистическа карта.

----------9.5. Гражданите – с валиден документ за самоличност (лична карта, паспорт, военна карта  за самоличност, свидетелство за управление на МПС или граничен пропуск).

----------11. Всички лица, преминаващи през входовете за граждани, се проверяват за притежание на предмети, материали или вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове.

----------12. В сградата на Административен съд Враца не се допускат граждани с предмети, материали и вещества по т. 11, както и с обемист личен багаж или пакети, и животни освен ако животното е куче-водач.

----------15. Граждани се допускат в съдебната сграда всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. без прекъсване.

----------17. Не се допускат в съдебната сграда граждани в явно нетрезво състояние или под влиянието на упойващи или наркотични вещества.

----------17.1. Не се допускат и граждани с неприличен външен вид – без дрехи, със силно замърсени дрехи, с къси панталони, с много къси поли, по потници или джапанки.

----------18. Журналисти се допускат в съдебната сграда след извършване на проверка за носените от тях технически средства.

 

 

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР