АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
За гр.Враца
 Административен съд Враца    Образци на документи  
 Образци на документи
Влезли в сила съдебни актове през I -то тримесечие на 2008 г

 

 

 

 

 

ФОРМУЛЯРИ  И  ОБРАЗЦИ  НА  ДОКУМЕНТИ

 

         ЗАЯВЛЕНИЕ  -  за  обмен  на  документи  между  АС-Враца  и  физически  лица  чрез  електронен  пощенски  адрес.

         ЗАЯВЛЕНИЕ  -  за  обмен  на  документи  между  АС-Враца  и  юридически  лица  чрез  електронен  пощенски  адрес.

         ЗАЯВЛЕНИЕ  -  за  получаване  на  протоколи  от  съдебни  заседания  на  АС-Враца  чрез  електронен  пощенски  адрес.

 

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР