АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
За гр.Враца
 Такси  
 Такси
Untitled Document

1. Държавни такси по дела, наложените от съда глоби и таксите за издаване на удостоверения, изпълнителни листове и заверени преписи от документи  се събират по безкасов път чрез банкови платежни карти, посредством ПОС терминално устройство или по следната банкова сметка в ОББ, клон Враца:

Транзитната сметка (за таксите):


BIC: UBBSBGSF    
IBAN: BG 61UBBS 80023 107195310


2. Таксите за копия на  документи по дела се събират в брой в касата на съда след подадена молба от клиента или чрез банкови платежни карти, посредством ПОС терминално устройство по  посочената транзитна сметка (за таксите).
3. Определените депозити за вещи лица и свидетели по делата се внасят от страните безкасово чрез банкови платежни карти, посредством ПОС терминално устройство или по следната банкова сметка в ОББ, клон Враца:

Набирателна сметка (вещи лица и свидетели):

BIC:    UBBSBGSF    
IBANBG 04 UBBS 8002 3300172210

        
І. ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

І.1. Нормативна уредба
В Административен съд Враца се събират прости или пропорционални държавни такси съгласно:
Тарифа №1 към закона за държавните такси, за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата и следствените служби и министерство на правосъдието, както следва:
По жалби срещу административни актове:

а) от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци – 10 лева,
б) от юридически лица, без посочените в буква „а” и от физическите лица – търговци по смисъла на Търговския закон – 50 лева,
в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер.
За издаване на:
а) удостоверение – 5 лева,
б) заверен препис от документи – 2 лева, а ако преписът е повече от една страница – за всяка следваща по 1 лев.
в) копия на документи – за всяка страница по 0,10 лева, а ако са повече от 50 страници – за всяка следваща по 0,07 лева.


Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК:
По искове за обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди се събира такса, както следва:

а) от граждани, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.;
б) от юридически лица, без посочените по б. а) - 25 лв.        
По молба за издаване на изпълнителен лист, както и в случаите на служебно издаване на такъв – 5 лв.


Държавни такси, които се събират от съдилищата по реда на чл.27, ал.6 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове:

а) При оспорването на индивидуални административни актове по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се събира пропорционална  държавна такса в размер 1 на сто от материалния интерес, но не повече от 1700 лв. (хиляда и седемстотин лева), а в случаите, когато материалния интерес е над 10 000 000 лв. (десет милиона лева) – таксата е в размер 4 500 лв.
б) За производства по частни жалби пред ВАС се събира пропорционална такса  в размер на 10 на сто от дължимата такса по буква „а“, но не по-малко от 100 лв.  (сто лева). 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ, ГЛОБИ И СУМИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ  ЛИСТОВЕ,  ИЗДАДЕНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА <<изтегли >>

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР