АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
За гр.Враца
 Кандидатстване за работа    Свободни позиции  
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВРАЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

         На основание чл.93, ал.1., т.7 във вр. с чл.343, ал.2 от Закона за съдебната власт и чл.138, ал.2 от Правилника за администрацията в съдилищата със Заповед №5-1-131 от 5.12.2017 г., Председателят на Административен съд – Враца ПРЕКРАТЯВА конкурса за длъжността „системен администратор“ в администрацията на Административен съд – Враца.

 

Съобщението е публикувано на интернет страницата на АдмС – Враца, на 05.12.2017 г.

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР