АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
За гр.Враца
 Административен съд Враца    Бюджет  
 

БЮДЖЕТ

Утвърден с решение на пленума на ВСС по протокол № 2/24.01.2019 г.

 

БЮДЖЕТ 2019 г.

Адм. съд – Враца

 

ПОКАЗАТЕЛИ

 

Утвърден бюджет за 2019 г.

Разходи общо

908129

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за
персонала

621403

Други възнаграждения и
Плащания за персонала

52800

Осигурителни вноски

166137

Издръжка

67499

Платени данъци, такси и
адм.санкции

290

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за
домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

 

 

 3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР