АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
За гр.Враца
 Преводачи  
 
Приложение № 1

Приложение № 5

 

АКТУАЛИЗИРАН С П И С Ъ К

на

специалистите, утвърдени за съдебни преводачи

за съдебния район на Окръжен съд - Враца и Административен съд - Враца за 2018 г.

Утвърден от Комисията  по чл.401 от ЗСВ на 26.10.2017г.

 

 

1. Бейхан Неджиб Мустафа – от и на турски език

 

2. Атанас Николов Челебиев – от и на немски език

 

                   

 

 

 

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР