АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
За гр.Враца
 Третата власт отвътре  
 Третата власт отвътре
„Третата власт отвътре” - 10 информационни рубрики

 

 

„Третата власт отвътре” - 10 информационни рубрики

 

 

 

/в изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система" по приоритетна ос I „Добро управление", подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система" на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд/

 

 

 

1. „Третата власт отвътре – Епизод 1.                                                     6. „Третата власт отвътре – Епизод 6.

 

 

2. „Третата власт отвътре – Епизод 2.                                                     7. „Третата власт отвътре – Епизод 7.

 

 

3. „Третата власт отвътре – Епизод 3.                                                     8. „Третата власт отвътре – Епизод 8.

 

 

4. „Третата власт отвътре – Епизод 4.                                                     9. „Третата власт отвътре – Епизод 9.

 

 

5. „Третата власт отвътре – Епизод 5.                                                     10. „Третата власт отвътре – Епизод 10.

 

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР