АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
За гр.Враца
 Административен съд Враца    Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.  
 Проект по ОПАК 2013-2014 г.

 

Административен съд Враца е партньор по европейски проект „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”.

Бенефициент на проекта е Административен съд Велико Търново, който сключи Договор с рег. №12-24-2 от 20.02.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Приоритетна ос IІ: „Управление на човешките ресурси”. Подприоритет2.4: „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”.

Основната цел на проекта е укрепване на капацитета на Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца чрез повишаване на квалификацията и професионалните знания и умения на магистратите и съдебните служители и подобряване на оперативната работа и съдебната практика.

Реализацията на заложените дейности за повишаване на компетентността чрез реализирани обучения ще продължи 18 месеца, като целевите групи, които ще бъдат обхванати са магистрати и съдебни служители от участващите съдилища.

На 12.07.2013 г., Административен съд Велико Търново в качеството си на бенефициент подписа Договор с избрания изпълнител, след проведена процедура по ЗОП.

Съобщение относно изпълнение на Дейност №1 : Работно посещение в Съда на ЕС в Люксембург или в държава членка на ЕС за обсъждане на актуални правни проблеми, включително разглеждане на конкретни казуси.

Съобщение относно изпълнение Дейност №2 : Създаване на механизъм за регулярно обсъждане на актуални правни проблеми между административните съдилища, със съд от държава членка на ЕС или със Съда на ЕС.

Съобщение относно изпълнение на Дейност №4 : Подготовка, организиране и провеждане на специализирано обучение за магистрати на тема-„Процесуални и материалноправни аспекти на касационните производства пред административните съдилища”.

Съобщение относно стартиране Дейност 5 : Провеждане на обучение по английски език – ниво А1 и А2.

Съобщение относно приключване Дейност 5 :  Провеждане на обучение по английски език – ниво А1 и А2.

Съобщение относно изпълнение на Дейност №6 : Подготовка, организиране и провеждане на специализирано обучение за съдебни служители на тема: „Практически инструкции по документооборот, съставяне и оформяне на документи в съдебната система”.

 

 

 

 

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР