АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Образув.дела по Изб.кодекс
Актове по Изборния кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
Връзки с други институции
За гр.Враца
 Дела    Образув.дела по Изб.кодекс  
 Образувани дела по Изборния кодекс за 2015 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ВРАЦА - свършени дела

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  ВРАЦА


образувани дела по ИЗБОРНИЯ КОДЕКС за 2015 г.

 

 

№ по ред

Вид дело, № и година

Предмет

Жалбоподател, ищец

Ответник

Съдия-докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Административно дело №523/2015, IV състав

Дела по Изборен кодекс

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ОИК-РОМАН

Докладчик:

ЖАНЕТА МАЛИНОВА

Решение №408/19.11.2015 г.

Публикувано на:

19.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА Решение № 155 от 27.10.2015г. на Общинска избирателна комисия-Роман, с което е обявена общинска избирателна квота, разпределени са мандатите за общински съветници по кандидатски листи на политически партии и коалиции и са обявени  избраните за общински  съветници в Община Роман.

     РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд-Враца  пред Върховния административен съд на Република България - София  в 7- дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви в Интернет-страницата на Административен съд-Враца, в регистъра на решенията по чл.235, ал.5 от ГПК,  и да се уведомят страните по телефона

2

Административно дело №524/2015, III състав

Дела по Изборен кодекс

К.П.П.

ОИК-РОМАН

Докладчик:

СЕВДАЛИНА ВАСИЛЕВА

Определение от 29.10.2015 г.

     ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.П. ***, в качеството му на кандидат за кмет на Община Роман и на Б.П.Т. от гр.Роман в качеството си на представител на Инициативен комитет инж. К.П.  против РЕШЕНИЕ №156/27.10.2015г. на ОИК РОМАН, за допускане до участие във втори тур на избори за кмет на Община Роман на кандидатите В.Г.Р. и Т.В.В.

     ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

     Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Врачанския административен съд до Върховния административен съд в 7-мо дневен срок от съобщението, че е изготвено.

3

Административно дело №525/2015, II състав

Дела по Изборен кодекс

КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ"

ОИК-РОМАН

Докладчик:

ЮЛИЯН В. КИРОВ

Определение от 29.10.2015 г.

     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №525 по описа за 2015г.  на Административен съд Враца.

     ПРИСЪЕДИНЯВА админ. дело №525/2015 г. на АС Враца към админ. дело №523/2015г. на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби срещу Решение №155/27.10.2015г., на ОИК Роман за избор на общински съветници.

     Определението не подлежи на обжалване.

4

Административно дело №526/2015, IV състав

Дела по Изборен кодекс

И.П.Г.

ОИК-РОМАН

Докладчик:

ЖАНЕТА МАЛИНОВА

Решение №409/19.11.2015 г.

Публикувано на:

19.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА Решение  № 157 от 27.10.2015г. на Общинска избирателна комисия-Роман, с което е обявен за избран  на първи тур Й.Б.П.,***, издигнат от ПП”ГЕРБ”, получил  196 действителни гласове.

     РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд-Враца  пред Върховния административен съд на Република България- София  в 7- дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви в Интернет - страницата на Административен съд-Враца, в регистъра на решенията по чл.235, ал.5 от ГПК, като и да се уведомят страните по телефона за датата на обявяването му. 

Административно дело №528/2015, IV състав

Дела по Изборен кодекс

К.Т.Й.

ОИК-РОМАН

Докладчик:
ЖАНЕТА А. МАЛИНОВА

Определение от 29.10.2015 г.

     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Т.Й. ***, в качеството й на регистриран кандидат за кмет на с.Стояновци, община Роман, издигната от ПП“БДЦ“ против РЕШЕНИЕ №164 от 27.10.2015г. на ОИК-Роман за допускане до втори тур на изборите за кмет на Кметство с.Стояновци, община Роман.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №528/ 2015г. по описа на Административен съд-Враца.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от получаването му, чрез Административен съд-Враца до  Върховен административен съд на Република България-София. 

6

Административно дело №529/2015, III състав

Дела по Изборен кодекс

В.И.Н.

ОИК-РОМАН

Докладчик:

СЕВДАЛИНА ВАСИЛЕВА

Определение от 29.10.2015 г.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№529/2015г. по описа на Административен съд гр.Враца

     ПРИСЪЕДИНЯВА производството към адм.д. №523/2015г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение на ОИК Роман за  избор на общински съветници за ОбС Роман.

     В.И.Н. да бъде конституиран по делото като страна–жалбодател.

     Определението не подлежи на обжалване.

7. 

Административно дело №533/2015, I състав

Дела по Изборен кодекс

 МК „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС – ИМА БЪДЕЩЕ ЗА РОМАН”, ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Д.К.Д.

ОИК-РОМАН

 Докладчик:

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА 

Определение от 30.10.2015 г.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№533/2015г. по описа на Административен съд Враца.

     ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д.№533/2015 г. по описа на АС-Враца, І-ви състав към адм.д.№523/2015г. по описа на АС-Враца, ІV състав, насрочено за 04.11.2015г. от 13.30ч., за съвместно разглеждане на постъпилата жалба от МК „Либерален алианс – Има бъдеще за Роман“, чрез упълномощен представител Д.К.Д..

     УКАЗВА на Д.К.Д., упълномощен представител на МК „Либерален алианс – Има бъдеще за Роман“ във възможно най-кратък срок от получаване на съобщението да посочи адрес за призоваване на представляваната от него МК „Либерален алианс–Има бъдеще за Роман“, включително и телефон за връзка, факс или имейл, както и да представи доказателство, че има качеството на упълномощен представител.

     Определението не подлежи на обжалване, като препис от същото да се изпрати на жалбоподателя и ОИК-Роман на основание чл.138 от АПК.

8.

Административно дело №534/2015, IV състав

Дела по Изборен кодекс

Политическа партия “Български демократичен център“ (БДЦ), депозирана чрез И.И. Х. в качеството му на коордиранатор на БДЦ за Община Враца 

ОИК-ВРАЦА

Докладчик:

ЖАНЕТА МАЛИНОВА

Определение от 2.11.2015 г.

     ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ   жалбата  на Политическа партия “Български демократичен център“, депозирана чрез И.И.Х. в качеството му на коордиранатор на БДЦ за Община Враца против Решение на ОИК-Враца №282-МИ от 27.10.2015г.,

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №534/ 2015г. по описа на Административен съд-Враца.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва  с частна жалба в седмодневен срок от получаването му,   чрез Административен съд-Враца до  Върховен административен съд на Република България-София.

9.

Административно дело №535/2015, VI състав

Дела по Изборен кодекс

Б.И.П.

ОИК-БЯЛА СЛАТИНА

Докладчик:

ТАТЯНА КОЦЕВА

Определение от 2.11.2015 г.

     ОСТАВЯ  без разглеждане  жалбата на Б.И. П. от гр.Б.С., предявена от същия като кандидат за кмет и общински съветник от листата на ПП “АБВ” срещу Решение №175/27.10.2015год. на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина за избор на общински съветници.

     ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 535 по описа на съда за 2015год.

     Определението може да се оспорва чрез АС-Враца  пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

10.

Административно дело №536/2015, ІI състав

Дела по Изборен кодекс

А.И.К.

ОИК-ОРЯХОВО

Докладчик:

ЮЛИЯН КИРОВ

     Определение от 3.11.2015 г.

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от 26.10.2015г. на А.И.К.-упълномощен представител на ПП„Движение за права и свободи“, с искане за повторно преброяване на бюлетините за кмет на кметство, кмет на община и общински съветници в избирателни секции: №063100018, №063100019, №063100020, №063100021 в Община Оряхово.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №536/2015г. на АС Враца.

     Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от неговото получаване, чрез АС Враца, пред  Върховен административен съд.

11.

Административно дело №537/2015, I състав

Дела по Изборен кодекс

В.Й.К.

ОИК-РОМАН

 Докладчик:

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА 

Определение от 2.11.2015 г.

     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Й.К.–кандидат за кмет на кметство с.Камено поле, община Роман, издигната от ПП АБВ, вх. №2396/02.11.2015г. по описа на АС-Враца, въз основа на която е образувано настоящото дело.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №537/2015г. по описа на АС-Враца.

     Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от уведомяване на жалбоподателя.

12.

Административно дело №538/2015, I състав

Дела по Изборен кодекс

В.Б.И., Л.Д.П.,Я.М.В.,Н.К.П.

ОИК-ХАЙРЕДИН

 Докладчик:

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА 

Решение №410/20.11.2015 г.

Публикувано на:

20.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА Решение №128/26.10.2015 г. на ОИК-Хайредин, с което е обявен за кмет на кметство с. Михайлово на първи тур С.Д.А., получил 352 действителни гласове.

     Решението може да бъде оспорено с касационна жалба чрез Административен съд Враца до Върховен административен съд в  7-дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви на интернет-страницата на Административен съд Враца и в регистъра на решенията по чл.235, ал.5 от ГПК, като се уведомят страните по телефона за датата на обявяването му.

     На основание чл.138 от АПК на страните да се изпрати препис от същото.

13.

Административно дело №540/2015, VI състав

Дела по Изборен кодекс

И.Т.Т.

ОИК-МЕЗДРА

Докладчик:

ТАТЯНА КОЦЕВА

Определение от 3.11.2015 г.

     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.Т. от гр.М., в качеството му на кандидат за кмет на Община Мездра от ПП“Герб“  против РЕШЕНИЕ №207-МИ/27.10.2015год. на Общинска Избирателна Комисия Мездра за допускане до участие във втори тур на избори за Кмет на Община Мездра  на  кандидатите Г.С.С.  и  Н.В.К.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №540 по описа на съда за 2015год.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в седмодневен срок от получаването му с частна жалба чрез Административен съда Враца пред Върховен административен съд София.

14.

Административно дело №541/2015, VI състав

Дела по Изборен кодекс

МК „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС – ИМА БЪДЕЩЕ ЗА МЕЗДРА”, ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ К.С.К.

ОИК-МЕЗДРА

Докладчик:

ТАТЯНА КОЦЕВА

Определение от 5.11.2015 г.

     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МК“Либерален алианс-Има бъдеще за Мездра“ чрез упълномощения представител К.С.К. против РЕШЕНИЕ №207-МИ/27.10.2015год. на Общинска Избирателна Комисия Мездра за допускане до участие във втори тур на избори за Кмет на Община Мездра  на  кандидатите Г.С.С. и  Н. В.К.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №541 по описа на съда за 2015год.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в седмодневен срок от получаването му с частна жалба чрез Административен съда Враца пред Върховен административен съд  София.

 

15.

Административно дело №542/2015, ІI състав

Дела по Изборен кодекс

П.С.П.

ОИК-БОРОВАН

Докладчик:

ЮЛИЯН КИРОВ

     Решение №424/24.11.2015 г.

Публикувано на:

24.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА Решение № 156 МИ/ НР от 26.10.2015 г. на ОИК Борован за избор на общински съветници в Община Борован, с което са обявени мандатите, разпределени по политически партии и коалиции и са обявени имената на избраните общински съветници.

     РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, чрез Административен съд- Враца пред Върховния административен съд на Република България- София  в 7- дневен срок от датата на неговото обявяване.

     Решението да се обяви в срочната книга, в регистъра на решенията по чл.235, ал.5 от ГПК и на Интернет- страницата на АС Враца, като се уведомят страните за обявяването му, съобразно предоставените данни за телефони или адреси.   

16.

Административно дело №543/2015, ІI състав

Дела по Изборен кодекс

Д.В.Б.

ОИК-БОРОВАН

Докладчик:

ЮЛИЯН КИРОВ

Определение от 5.11.2015 г.

     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 543 по описа за 2015 г.  на Административен съд Враца.

     ПРИСЪЕДИНЯВА админ. дело № 543/ 2015 г. на АС Враца към админ. дело № 542/ 2015 г. на АС Враца, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби срещу Решение № 156 МИ/ НР от 26.10. 2015 г. на ОИК Борован за избор на общински съветници в Община Борован.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

17.

Административно дело №545/2015, І състав

Дела по Изборен кодекс

В.Б.И, Л.Д.Р, Я.М.В. и Н.К.П

ОИК-ХАЙРЕДИН

Докладчик:

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА

Определение №384/11.11.2015 г.

 

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№545/2015 г. по описа на Административен съд Враца.

     Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от уведомяване на страните.

     На основание чл.138 от АПК на страните да се изпрати препис от настоящото определение.

18.

Административно дело №546/2015, VI състав

Дела по Изборен кодекс

В.В.В.

ОИК- БЯЛА СЛАТИНА

Докладчик:

ТАТЯНА КОЦЕВА

Определение от 3.11.2015 г.

     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.В.В. упълномощен представител на БСП в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015год. в Община Бяла Слатина  против  Решение №180/27.10.2015год.  на  ОИК-Бяла Слатина за избиране на кмет на кметство Враняк, обл.Враца,  с  което са допуснати  двама  кандидати  до участие  във втори тур на изборите. 

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №546 по описа на съда за 2015год.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в седмодневен срок от получаването му с частна жалба чрез Административен съда Враца пред Върховен административен съд София.

19.

Административно дело №547/2015, VІ състав

Дела по Изборен кодекс

И.Н.У.

ОИК- ВРАЦА

Докладчик:

ТАТЯНА КОЦЕВА

Решение №400/17.11.2015 г.

Публикувано на:

18.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ №282-МИ/27.10.2015год. на Общинска избирателна комисия Враца за определяне резултатите от изборите за общински съветници и обявяване на избраните общински съветници.

     Решението подлежи на касационно обжалване чрез АС-Враца пред ВАС–София в 7-дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви в срочната книга, Интернет - страницата на АС - Враца и в регистъра на решенията по чл.235,ал.5 от ГПК, като се уведомят страните за обявяването му, съобразно предоставените телефони, факсове и адреси.    

     Избраните общински съветници, в качеството им на  заинтересовани страни по делото, да се уведомят, чрез новоизбрания Председател на Общински съвет Враца

20.

Административно дело №548/2015, ІIІ състав

Дела по Изборен кодекс

ПП „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”, чрез Н.Л.П.

ОИК-БЯЛА СЛАТИНА

Докладчик:

СЕВДАЛИНА ВАСИЛЕВА

Решение №434/30.11.2015 г.

Публикувано на:

30.11.2015 г

     ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ №175 от 27.10.2015г. на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  БЯЛА СЛАТИНА  за избиране на общински съветници за Общински съвет Бяла Слатина, на проведените на  25.10.2015г. местни избори.

     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Врачански административен съд  в 7-дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви на Интернет-страницата на  АС- Враца и в регистъра на решенията по чл.235 ал.5 от ГПК, като се уведомят страните по телефона за обявяването му.

     На основание чл.138 от АПК на страните да се изпратят преписи.

21.

Административно дело №549/2015, ІIІ състав

Дела по Изборен кодекс

В.В.В., упълномощен представител на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ОИК-БЯЛА СЛАТИНА

Докладчик:

СЕВДАЛИНА ВАСИЛЕВА

Определение от 12.11.2015 г.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№549 по описа на Административен съд гр.Враца

     ПРИСЪЕДИНЯВА производството към адм.д. №548/2015г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   не подлежи на обжалване.

22.

Административно дело №550/2015, ІIІ състав

Дела по Изборен кодекс

ПП „ГЕРБ”

ОИК-МЕЗДРА

Докладчик:

СЕВДАЛИНА ВАСИЛЕВА

Решение №431/27.11.2015 г.

Публикувано на:

27.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ № 208-МИ  от 27.10.2015г. на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  МЕЗДРА  за избиране на общински съветници за  Общински съвет Мездра, на проведените на  25.10.2015г. местни избори.

     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Врачански административен съд  в 7-дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви на Интернет-страницата на  АС- Враца и в регистъра на решенията по чл.235 ал.5 от ГПК, като се уведомят страните по телефона за обявяването му.

     На основание чл.138 от АПК на страните да се изпратят преписи.

23.

Административно дело №551/2015, VІ състав

Дела по Изборен кодекс

М.П.М.

ОИК-МЕЗДРА

Докладчик:

ТАТЯНА КОЦЕВА

Решение №429/26.11.2015 г.

Публикувано на:

26.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ №228-МИ/27.10.2015год. на Общинска избирателна комисия  Мездра, с което  е обявен за избран за кмет на кметство с.Моравица, общ.Мездра, обл.Враца на  първи тур  К.Ц.Ж., издигнат от Българска социалистическа партия и получил 210 действителни гласове.

     ОСЪЖДА Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Е.Й. за кмет на кметство с.Моравица, представляван от М.П.М.  и  Е.П.Й. да заплатят на К.Ц.Ж. разноски по делото в общ размер на 300/триста/лева, като всеки един от тях заплати в размер на по 150 /сто и петдесет/лева.

     Решението подлежи на касационно обжалване чрез АС-Враца пред ВАС–София в 7-дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви в срочната книга, Интернет - страницата на АС - Враца и в регистъра на решенията по чл.235,ал.5 от ГПК, като се уведомят страните за обявяването му, съобразно предоставените телефони. 

24.

Административно дело №552/2015, ІІ състав

Дела по Изборен кодекс

Е.П.Й.

ОИК-МЕЗДРА

Докладчик:

ЮЛИЯН КИРОВ

Определение от 5.11.2015г.

     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №552 по описа за 2015г.  на Административен съд Враца.

     ПРИСЪЕДИНЯВА админ. дело №552/2015г. на АС Враца към админ. дело №551/2015г. на АС Враца, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби срещу Решение №228-МИ от 27.10. 2015г. на ОИК–Мездра за избиране на кмет на с. Моравица, община Мездра.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

25.

Административно дело №553/2015, ІІ състав

Дела по Изборен кодекс

С.Г.С.

ОИК-ВРАЦА

Докладчик:

ЮЛИЯН КИРОВ

Определение от 4.11.2015г.

     ОТХВЪРЛЯ искането на С.Г.С. в качеството му на кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП Атака,

ЗА СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Решение №282-МИ/27.10. 2015г. на ОИК- Враца за избиране на общински съветници.

     Определението в ТАЗИ ЧАСТ може да се обжалва с частна жалба в

7- дневен срок от неговото съобщаване, чрез АС-Враца пред Върховен административен съд на Република България-София.

     2. По отношение искането за проверка на законосъобразността на оспореното решение на ОИК след преценка на съдържанието на жалбата и приложените към нея писмени доказателства, настоящият съдебен състав служебно констатира, че в същия съд е образувано дело, което има идентичен предмет с настоящото. Срещу същият административен акт на ОИК Враца е постъпила и жалба с предявено идентично искане, по което е образувано админ. дело №547/2015г. по описа на АС Враца. Към визираното дело с Определение от 04.11.2015г. е присъединено за общо разглеждане админ. дело №555/ 2015г. на АС Враца, образувано по жалба на С.Ч. срещу същото решение на ОИК Враца.

     В случая налице са условията, визирани в чл.213 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, т.е. предмета на двете дела е контрол за законосъобразност на един и същ  административен акт, а именно Решение №282-МИ/27.10.2015г. на ОИК-Враца за избиране на общински съветници, поради което с оглед принципа на процесуална икономия, производствата следва да бъдат съединени за общо разглеждане.

     Предвид идентичността на двете дела и по аргумент на чл.126, ал.1 от ГПК, по- късно образуваното дело следва да се прекрати служебно от съда и да се присъедини към първообразуваното адм. дело № 547/ 2015 г. по описа на АС-Враца, като съдът се произнесе с общо решение.

     С оглед описаното, съдът счита, че настоящото производство следва да бъде прекратено, а делото присъединено към първообразуваното  и  висящо адм. дело №547/2015г. на АС- Враца.

     Настоящото определение в тази част, като непреграждащо процесуалната защита на жалбоподателя, по аргумент на чл.274, ал.1 от ГПК,  не подлежи на обжалване.

     Водим от горното и на основание чл.213 и чл.126 от ГПК, във вр. с

чл.144 от АПК, АС Враца

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №553 по описа за 2015г.  на Административен съд Враца.

     ПРИСЪЕДИНЯВА админ. дело №553/ 2015г. на АС Враца към админ. дело №547/2015г. на АС-Враца, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби срещу Решение №282-МИ/ 27.10. 2015г. на ОИК-Враца за избиране на общински съветници.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ТАЗИ ЧАСТ  не подлежи на обжалване.

26.

Административно дело №554/2015, IV състав

Дела по Изборен кодекс

И.Т.У.

ОИК-ВРАЦА

Докладчик:

ЖАНЕТА МАЛИНОВА

Определение от 4.11.2015г.

     ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д.№ 554/2015г.  по описа на АС-Враца, ІV-ти състав към адм.д.№ 547/2015г.  по описа на АС-Враца, VІ-ти състав.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №554/2015г. по описа на Административен съд-Враца, ІV-ти състав.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

27.

Административно дело №555/2015, І състав

Дела по Изборен кодекс

С.Д.Ч.

ОИК-ВРАЦА

Докладчик:

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА

Определение от 4.11.2015г.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№555/2015г. по описа на Административен съд Враца.

     ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д.№555/2015 г. по описа на АС-Враца, І-ви състав към адм.д.№547/2015г. по описа на АС-Враца, VІ състав, за съвместно разглеждане на постъпилата жалба от С.Д.Ч., кандидат за общински съветник от партия „Атака“.

28.

Административно дело №559/2015, І състав

Дела по Изборен кодекс

Р.К.И.

ОИК-КОЗЛОДУЙ

Докладчик:

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА

Решение №419/23.11.2015 г.

Публикувано на:

23.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА Решение №182/26.10.2015 г. на ОИК-Козлодуй, с което е обявен за кмет на кметство с.Бутан на първи тур И.Б.И., получил 671 действителни гласове.

     ОСЪЖДА Р.К.Х. *** да заплати на И.Б.И. *** деловодни разноски за адвокатска защита в размер на 500 /петстотин/ лева.

     Решението може да бъде оспорено с касационна жалба чрез Административен съд Враца до Върховен административен съд в  7-дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви на интернет-страницата на Административен съд Враца и в регистъра на решенията по чл.235, ал.5 ГПК, като се уведомят страните по телефона за датата на обявяването му.

     На основание чл.138 АПК на страните да се изпрати препис от същото.

29.

Административно дело №560/2015, І състав

Дела по Изборен кодекс

Б.И.Б.

ОИК-КОЗЛОДУЙ

Докладчик:

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА

Решение №423/24.11.2015 г.

Публикувано на:

24.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА Решение №179/26.10.2015 г. на ОИК-Козлодуй, с което е обявен за избран за кмет на Община Козлодуй на първи тур М.Г.Н., издигната от ПП „ГЕРБ“, получила 4095 действителни гласове.

     Решението може да бъде оспорено с касационна жалба чрез Административен съд Враца до Върховен административен съд в  7-дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви на интернет-страницата на Административен съд Враца и в регистъра на решенията по чл.235, ал.5 от ГПК, като се уведомят страните по телефона за датата на обявяването му.

      На основание чл.138 от АПК на страните да се изпрати препис от същото.

30.

Административно дело №561/2015, ІІ състав

Дела по Изборен кодекс

Ц.В.Д.

ОИК-ВРАЦА

Докладчик:

ЮЛИЯН КИРОВ

Определение от 4.11.2015г.

     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №561 по описа за 2015г.  на Административен съд Враца.

     ПРИСЪЕДИНЯВА админ. дело №561/2015г. на АС Враца към админ. дело №547/2015г. на АС Враца, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби срещу Решение №282-МИ/ 27.10. 2015г. на ОИК-Враца за избиране на общински съветници в Община Враца.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  

 31.

Административно дело №562/2015, ІІІ състав

Дела по Изборен кодекс

МК „Либерален съюз – Има бъдеще за Мездра”

ОИК-МЕЗДРА

Докладчик:

СЕВДАЛИНА ВАСИЛЕВА

Определение от 5.11.2015 г.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№562 по описа на Административен съд гр.Враца

     ПРИСЪЕДИНЯВА производството към адм.д. №550/2015г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби.

МК“Либерален алианс–Има бъдеще за Мездра“  да бъде конституиран по делото като страна–жалбодател.

     УКАЗВА  на  жалбодателя   в срок от един ден от получаване на разпореждането  да посочи точно в какво се изразяват нарушенията, допуснати  в Секция 062700014.

     ЗАДЪЛЖАВА  ОИК МЕЗДРА  най-късно  в с.з., насрочено на 10.11.2015г.,  да представи в съда  заверено копие  от протокола на секция  062700014, както и справка от „Информационно обслужване“ АД за въведените данни от този протокол.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   не подлежи на обжалване.

32.

Административно дело №563/2015, IV състав

Дела по Изборен кодекс

Б.Н.Б.-Г.

ОИК-МЕЗДРА

Докладчик:

ЖАНЕТА МАЛИНОВА

Решение №412/20.11.2015 г.

Публикувано на:

20.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА Решение № 262-МИ от 02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия-Мездра, с което е обявен избран на втори тур,  за кмет на Кметство Крапец, община Мездра А.Г.Г., издигнат от ПП“ГЕРБ“, получил  181 действителни гласове.   

     РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд-Враца пред Върховния административен съд на Република България- София  в 7- дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви в Интернет - страницата на Административен съд-Враца, в регистъра на решенията по чл.235, ал.5 от ГПК, като се уведомят страните по телефона за датата на обявяването му. 

33.

Административно дело №564/2015, IІІ състав

Дела по Изборен кодекс

К.Т.Й.

ОИК-РОМАН

Докладчик:

СЕВДАЛИНА ВАСИЛЕВА

 Решение №422/24.11.2015 г.

Публикувано на:

24.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ № 192 от 02.11.2015г. на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  РОМАН за избиране на  Н.П.Ц. ***     за кмет на КМЕТСТВО  с.СТОЯНОВЦИ   общ.РОМАН, на втори тур на  местните избори,  проведен на 01.11.2015г.

     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Врачански административен съд  в 7-дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви на Интернет-страницата на  АС- Враца и в регистъра на решенията по чл.235 ал.5 от ГПК, като се уведомят страните по телефона за обявяването му.

     На основание чл.138 от АПК на страните да се изпратят преписи.

34.

Административно дело №565/2015, IV състав

Дела по Изборен кодекс

Т.В.В.

ОИК-РОМАН

Докладчик:

ЖАНЕТА МАЛИНОВА

Решение №430/26.11.2015 г.

Публикувано на:

26.11.2015

     ПОТВЪРЖДАВА Решение №193 от 02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия-Роман, с което е обявен за избран на втори тур, за кмет на Община Роман – В.Г.Р., издигнат от Инициативен комитет, получил 2 102 действителни гласове.

     ОСЪЖДА Т.В.В. ЕГН********** *** ;  ИК“инж. К.П.“, представляван от Б.П.Т. със съдебен адрес *** и К.П. ***, съдебен адрес *** адв.М.Г. да заплатят на В.Г.Р. ***  разноски по делото/адвокатски хонорар/ по 166.67лв. /сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/.

     РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд-Враца  пред Върховния административен съд на Република България- София  в 7- дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви в Интернет-страницата на Административен съд-Враца, в регистъра на решенията по чл.235, ал.5 от ГПК,  и да се уведомят страните по телефона/факса. 

 

35.

Административно дело №568/2015, IV състав

Дела по Изборен кодекс

В.В.В

ОИК-БЯЛА СЛАТИНА

Докладчик:

ЖАНЕТА МАЛИНОВА

Решение №426/25.11.2015 г.

Публикувано на:

25.11.2015

     ПОТВЪРЖДАВА Решение № 215 от 02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия - Бяла Слатина, с което е обявена за избрана на втори тур, за кмет на кметство Враняк, община Бяла Слатина - Ж.В.У. ЕГН **********, издигната от ПП“Български път“, получила  150 действителни гласове.          

     РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд-Враца пред Върховния административен съд на Република България- София  в 7- дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви в Интернет - страницата на Административен съд-Враца, в регистъра на решенията по чл.235, ал.5 от ГПК, като се уведомят страните по телефона за датата на обявяването му. 

36.

Административно дело №570/2015, IV състав

Дела по Изборен кодекс

Б.П.Т.

ОИК-РОМАН

Докладчик:

ЖАНЕТА МАЛИНОВА

     Определение от 9.11.2015г.

     ПРИСЪЕДИНЯВА АД № 570/2015г. по описа на АС-Враца, ІV-ти състав, към АД № 565/15г. по описа на АС-Враца, ІV-ти състав за съвместно разглеждане.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 570/2015 г. по описа на АС-Враца, ІV-ти състав.

     Определението, не подлежи на обжалване.

37.

Административно дело №571/2015, IІІ състав

Дела по Изборен кодекс

К.П.П.

ОИК-РОМАН

Докладчик:

СЕВДАЛИНА ВАСИЛЕВА

Определение от 9.11.2015 г.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№571 по описа на Административен съд гр.Враца

     ПРИСЪЕДИНЯВА производството към адм.д. №565/2015г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби.

     К.П.П.   от гр.Р.  да бъде конституиран по делото като страна – жалбодател и да  бъде призован на посочения от него съдебен адрес: гр.Враца ул.“Лукашов“14 офис 5 адв.Мария Генова.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   не подлежи на обжалване.

38.

Административно дело №572/2015, VІ състав

Дела по Изборен кодекс

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ДОМ-ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА МЕЗДРА”

ОИК-МЕЗДРА

Докладчик:

ТАТЯНА КОЦЕВА

Определение от 9.11.2015 г.

     ПРИСЪЕДИНЯВА адм.дело № 572/2015 г.  по описа на АС-Враца към адм.дело № 550/2015г.  по описа на АС-Враца, ІІІ-ти състав, насрочено  за 10.11.2015 год. от 13.30 часа, за която дата и час настоящия жалбоподател да бъде служебно конституиран.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 572/2015 г. по описа на съда.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.

39.

Административно дело №573/2015, VІ състав

Дела по Изборен кодекс

Г.Ц.К.

ОИК-МЕЗДРА

Докладчик:

ТАТЯНА КОЦЕВА

Решение №406/19.11.2015 г.

Публикувано на:

19.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ №263-МИ/02.11.2015год. на Общинска избирателна комисия  Мездра, с което  е обявен за избран за кмет на кметство с.Л., общ.М. обл.В. на втори тур Н.И.Н. издигнат от Българска социалистическа партия и получил 167 действителни гласове.

     Решението подлежи на касационно обжалване чрез АС-Враца пред ВАС–София в 7-дневен срок от

обявяването му.

     Решението да се обяви в срочната книга, Интернет - страницата на АС - Враца и в регистъра на решенията по чл.235, ал.5 от ГПК, като се уведомят страните за обявяването му, съобразно предоставените телефони и адреси.        

 

40.

Административно дело №574/2015, ІІ състав

Дела по Изборен кодекс

И.Т.Т и С.К.С.

ОИК-МЕЗДРА

Докладчик:

ЮЛИЯН КИРОВ

Решение №439/2.12.2015 г.

Публикувано на:

2.12.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА Решение № 256 МИ от 02.11. 2015 г. на ОИК Мездра, с което на втори тур е обявен за избран за кмет на Община Мездра- Г.С., получил 5479 действителни гласове.

     Решението подлежи на касационно обжалване, чрез АС- Враца пред ВАС– София в 7- дневен срок от датата на неговото обявяване.           

     Решението да се обяви в срочната книга, в регистъра на решенията по чл.235, ал.5 от ГПК и на Интернет- страницата на АС Враца, като се уведомят страните за обявяването му, съобразно предоставените телефони или адреси.

41.

Административно дело №576/2015 г., І състав

Дела по Изборен кодекс

П.Т.Ц.

ОИК-БОРОВАН

Докладчик:

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА

Решение №425/25.11.2015 г.

Публикувано на:

25.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА Решение №182МИ/02.11.2015 г. на ОИК-Борован, с което е обявен за кмет на Община Борован на втори тур Д.Д.Т., получила 1 923 действителни гласове.

     Решението може да бъде оспорено с касационна жалба чрез Административен съд Враца до Върховен административен съд в  7-дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви на интернет-страницата на Административен съд Враца и в регистъра на решенията по чл.235, ал.5 от ГПК, като се уведомят страните по телефона за датата на обявяването му.

     На основание чл.138 от АПК на страните да се изпрати препис от същото.

42.

Административно дело №577/2015 г., ІІІ състав

Дела по Изборен кодекс

М.Т.И.

ОИК-МЕЗДРА

Докладчик:

СЕВДАЛИНА ВАСИЛЕВА

Решение №428/26.11.2015 г. Публикувано на

26.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ № 260-МИ от 02.11.2015г. на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  МЕЗДРА  за избиране на  Ц.П.Ц. ***      за кмет на КМЕТСТВО  ЗВЕРИНО    общ.МЕЗДРА, на втори тур на  местните избори,  проведен на 01.11.2015г.

     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд чрез Врачански административен съд  в 7-дневен срок от обявяването му.

     Решението да се обяви на Интернет-страницата на  АС- Враца и в регистъра на решенията по чл.235 ал.5 от ГПК, като се уведомят страните по телефона за обявяването му.

     На основание чл.138 от АПК на страните да се изпратят преписи.

43.

Административно дело №578/2015, ІІ състав

Дела по Изборен кодекс

Ю.Н.Й.

ОИК-БЯЛА СЛАТИНА

Докладчик:

ЮЛИЯН КИРОВ

Решение №427/25.11.2015 г.

Публикувано на:

25.11.2015 г.

     ПОТВЪРЖДАВА Решение № 218/ 02.11. 2015 г. на ОИК Бяла Слатина, с което е обявен за избран за Кмет на кметство с. Попица, Област Враца на втори тур Н.Д.В., издигната от ПП “Герб“ и получила 582 действителни гласа.

     Решението подлежи на касационно обжалване, чрез АС- Враца пред ВАС– София в 7- дневен срок от датата на неговото обявяване.   

     Решението да се обяви в срочната книга, в регистъра на решенията по чл.235, ал.5 от ГПК и на Интернет- страницата на АС Враца, като се уведомят страните за обявяването му, съобразно предоставените данни за телефони или адреси.   

44.

Административно дело №595/2015, IV състав

Дела по Изборен кодекс

С.П.С.

ОИК-РОМАН

Докладчик:

ЖАНЕТА МАЛИНОВА

Определение №394/20.11.2015 г.

 

     ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ   жалбата  на С..П. С. – кандидат за общински съветник за Община Роман от ПП “ГЕРБ“ и на  Група общественици от град Роман против решение на ОИК-Роман  № 155 от 27.10.2015г., с което са обявен  избраните  общински съветници в община Роман.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 595/ 2015г. по описа на Административен съд-Враца.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва  с частна жалба в седмодневен срок от получаването му,   чрез Административен съд-Враца до  Върховен административен съд на Република България - София.

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР