АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации по ЗПУКИ
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Образув.дела по Изб.кодекс
Актове по Изборния кодекс
Насрочени ДЕЛА
Постановени съдебни АКТОВЕ
Указание за достъп
▪ Актове ◦ 2017 ◦
▪ Актове ◦ 2016 ◦
▪ Актове ◦ 2015 ◦
▪ Актове ◦ 2014 ◦
▪ Актове ◦ 2013 ◦
▪ Актове ◦ 2012 ◦
▪ Актове ◦ 2011 ◦
▪ В ЦУБИПСА
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Връзки с други институции
За гр.Враца
 Постановени съдебни АКТОВЕ    Указание за достъп  
 

     

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ВРАЦА

 

3000, ул. ” Иванка Ботева ”  №16, ет.2 , стая 206,

тел. 092/62-06-06,  факс 092/66-60-20,  e-mail:  asvr@abv.bg

_____________________________________________________

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИКУВАНИТЕ

СЪДЕБНИ  АКТОВЕ

       

 

1.       Влиза се в интернет мрежата и в  Google’ се изписва името на съда Административен съд Враца,  или директно в линията на адресите се изписва http://asvratsa.court-bg.org

 

2.       В лявото на страницата се отива в меню „Постановени съдебни АКТОВЕ”, и се избира подменюто на интересуващата ви година, напр. „Актове за 2011 г.„. Появява се  възможност за справка за определена дата,  за интересуващият ви месец или за избрана от вас година, При кликване върху „преглед на прикачения документ  от избраното дело, потребителят може да види и самия съдебен акт.

 

3.       От Интернет-страницата на АС-Враца могат да се разглеждат актовете на касационната инстанция, постановени в производство по обжалване актовете на АС-Враца.

 

4.       Представяне  на Съдебните АКТОВЕ :   Достъпът до публикуваните съдебни актове на Интернет-страницата на АС-Враца се осъществява чрез три възможни опции: 

     а.  При избор- за цяла година - по възходящ ред на номерата на делата през избраната година, като са отразени и кои съдебни актове са влезлите в законна сила.

      b. При избор - за месец  постановените през избрания месец по датата  на постановяването им.

      с. При избор – по дата – постановените на тази дата съдебни актове.

 5.  Считано от 01.01.2012 г. и занапред в Интернет-страницата се поддържа информация, както за постановените актове от АС Враца, така и  за резултата от обжалването им по касационен ред.

 

   Съдебните актове на другите институции, с предмет на обжалване актове на АС Враца, могат да се разглеждат от нашата интернет страница,  като се използват съответните линкове към тях. 

 

  

 

 

3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР