АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ВРАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Административен съд Враца
Начална страница
Пропускателен режим
Контакти
Съдии
Структура
Съдебни зали
Банкови сметки и плащания
Бюджет
Новини и прессъобщения
Вещи лица
Съдебен район
Доклади и статист. очети
Образци на документи
Достъп до информация
Вътрешни правила
Времеви стандарти
Медийна стратегия
Профил на купувача
Декларации
Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г.
Дела
Дела по Изб.кодекс
Насрочени ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Такси
Кандидатстване за работа
Свободни позиции
Преводачи
Предложения и оплаквания
За гр.Враца
 
 413191 
 Административен съд Враца    Начална страница  
 НачалоАдминистративен съд гр

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА  НА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА

 

   Добре дошли в сайта на Административен съд – Враца. За повече информация относно дейността на АдмС – Враца посетете секцията "Новини и прессъобщения".

    

И С Т О Р И Я

 

-----С Административнопроцесуалния кодекс (АПК), който влезе в сила от 12.07.2006 г. (§3 от ПЗР на АПК) се създадоха административни съдилища, един от които е Административен съд Враца, със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища.

-----Висшият съдебен съвет проведе конкурс за определяне на състава на новосформираните 28 съдилища.

-----Председателите на административните съдилища бяха назначени съобразно конкурсните резултати, по предложение на Председателя на Върховния административен съд.

-----С решение на Висш съдебен съвет, взето по протокол № 54/20.12.2006 г., за Административен ръководител - Председател на Административен съд Враца е назначена СИЛВИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА. Същата е  встъпила в  длъжност на 03.01.2007 г.

-----На 15 февруари 2007 г. положиха клетва и встъпиха в длъжност и съдиите в административните съдилища.

-----От 1 март 2007 г. официално заработиха и всички Административни съдилища в Република България.

-----Административен съд Враца се помещаваше временно в Съдебната палата в гр. Враца. Липсата на нормални условия за работа на съдиите и съдебните служители в продължение на близо три години не възпрепятстваха обслужването на гражданите. Съдът функционира през цялото време пълноценно и гарантира бързо, компетентно и прозрачно правораздаване.

-----От 01.01.2010 г. Административен съд Враца осъществява дейността си в новата административна сграда на адрес: гр.Враца, ул.„Иванка Ботева” №16. Със Заповед № ЛС-04-107/26.01.2010 г. на Министъра на правосъдието стопанисването на сградата е предоставена на Председателя на АС-Враца.

-----Новата сграда бе открита тържествено на 29.01.2010 г.

-----Петгодишният мандат на първите председатели на административните съдилища в цялата страна изтече в началото на 2012 г. и Висшия съдебен съвет избра с конкурси нови ръководители.

-----На 30.01.2012 г., СИЛВИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА встъпи в длъжността „Административен ръководител - Председател” на Административен съд Враца, втори мандат, на основание решение на Висш съдебен съвет, взето по протокол № 4/26.01.2012 г.

-----На 27.03.2017 г., МИГЛЕНА РАДЕНКОВА ПЕТРОВА встъпи в длъжността „Административен ръководител - Председател” на Административен съд – Враца, първи мандат, на основание решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, взето по протокол № 11/14.03.2017 г.

КОМПЕТЕНТНОСТ

 

І. Административният съд разглежда следните видове дела :

 

-----§ Като първа инстанция, съгласно чл.128 от Административнопроцесуалния кодекс  на административните съдилища са подведомствени всички дела по искания за:

----------- издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове  и административни договори;

----------- обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс;

----------- изпълнение на административен договор, доколкото не е предвидено друго в специален закон;

----------- защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;

----------- защита срещу незаконно принудително изпълнение;

----------- обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административните органи и длъжностни лица;

----------- обезщетения за вреди от принудително изпълнение;

----------- обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;

----------- установяване неистинността на административни актове по този кодекс.

 

-----§  Като касационна инстанция – всички дела:

----------- образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по жалби срещу наказателни постановления, съгласно чл.63 от закона за административните нарушения и наказания;

-----------  образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по жалби срещу индивидуални административни актове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ и отказите за издаването им.

 

-----Районните съдилища, чийто съдебни актове подлежат на касационно обжалване пред Административен съд Враца са :

 

----------РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА;

----------РАЙОНЕН СЪД МЕЗДРА;

----------РАЙОНЕН СЪД БЯЛА СЛАТИНА;

----------РАЙОНЕН СЪД КОЗЛОДУЙ;

----------РАЙОНЕН СЪД ОРЯХОВО.

 

ІІ. Обжалване:

 

-----§ Решенията на административните съдилища, постановени като първа инстанция, подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от уведомяването на страните, че решението е изготвено.

-----§ Решенията на административните съдилища, постановени като касационна инстанция са окончателни.

 

 

 

 

 

 

Адвокатска колегия 
Адвокати
Врачански съдебен район
Нотариуси (списък) 
Списък с нотариуси от lex.bg
Национален институт на правосъдието 
Анкета, проучваща общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт сред гражданите 
Третата власт отвътре 
Третата власт отвътре
Профил на купувача 
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
3000 Враца, ул."Иванка Ботева" №16; тел. (092) 62 06 06; факс (092) 66 60 20  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР